Speciální pedagog

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky nadané a mimořádně nadané

 

V současné době, kdy se v základních školách zvyšují počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je důležitá speciálně pedagogická podpora těchto dětí přímo ve škole. Podílí se na ní školní speciální pedagog, který pravidelně a cíleně s dětmi pracuje za pomoci speciálně-pedagogických postupů. Speciálního pedagog ve škole úzce spolupráce s učiteli, vychovateli školní družiny a rodiči.

Speciální pedagog poskytuje péči dětem se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie), s poruchami koncentrace pozornosti a dětem s výukovými problémy:

  • ve spolupráci s učiteli vyhledává děti, u kterých je riziko rozvoje těchto poruch, aby se vhodným přístupem a metodami práce předcházelo případným budoucím problémům ve škole i v životě,
  • provádí speciálně pedagogickou diagnostiku a orientační diagnostiku specifických poruch učení, v některých případech doporučuje děti po dohodě s učitelem k podrobnému vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP), případně speciálního pedagogického centra (SPC),
  • hlavní náplní speciálního pedagoga je náprava v oblastech, ve kterých má konkrétní dítě největší problémy,
  • úzce spolupracuje s  rodiči, učiteli, výchovnou poradkyní, PPP v Havířově a SPC v Karviné.

Nápravy specifických poruch učení probíhají pravidelně (individuální nebo     skupinovou formou), u většiny dětí 1x týdně. Realizují se především za pomoci klasických speciálně pedagogických metod, které jsou často doplňovány výukou
na PC za pomoci počítačových programů určených pro děti se specifickými poruchami učení.
Pracovna speciálního pedagoga je vybavena počítačem s řadou výukových programů, mnoha dalšími didaktickými pomůckami a vhodným dětským nábytkem. 

Speciální pedagog: Mgr. Darina Skotnicová

Kontakt: darina.skotnicova@zsmk.eu

Konzultační hodiny: pondělí až pátek podle domluvy