Provozní řád školní jídelny

 Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace 
                                                   

1. Stravování se řídí Vyhláškami č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění Vyhlášky č. 107/2008 Sb., Vyhlášky č. 463/2011 Sb., Vyhlášky č. 17/2015 Sb. a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Provozní řád je platný od 1.2.2015

2. Školní jídelna zajišťuje stravování jen ve dnech školního vyučování.

3. Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování.

4. Obědy se ve školní jídelně vydávají od 11:00 hodin do 11:30hodin cizím strávníkům a od 11:45 hodin do 14:15 hodin žákům a zaměstnancům školy.

5. Strávníci přicházejí do školní jídelny ukázněně. V prostorách školní jídelny se strávníci chovají tak, aby nedošlo ke vzniku úrazu. V případě nevhodného nebo hrubého jednání může být strávník na základě § 31 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze stravování vyloučen, v opakovaných případech může být vyloučen i trvale.

6. Do školní jídelny nemají přístup ti, kteří se zde nestravují (výjimku tvoří pedagogičtí pracovníci doprovázející strávníky k výdejnímu místu).

7. Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany žáků je ve školní jídelně pověřen dohledem pracovník vykonávající pedagogický dozor. Dojde-li ke znečištění podlahy např. vylitou polévkou, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Nahlásí toto pracovnici provádějící úklid školní jídelny.

8. Dojde-li k úrazu, ohlásí žák úraz pracovníkovi konajícímu pedagogický dozor nebo vedoucí školní jídelny V případě nutnosti poskytne pracovník žákovi první pomoc, informuje rodiče, příp. zajistí odvoz k lékařskému ošetření. O úrazu provede zápis do knihy úrazů.

9. Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního kreditního čipu, který si je strávník povinen zakoupit a denně nosit. Prokazuje se přiložením kreditního čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje objednání oběda. Případnou ztrátu nebo znehodnocení kreditního čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit si čip nový. Při zapomenutí kreditního čipu čeká strávník na konec výdeje a po ověření objednávky dostane oběd. Cena kreditního čipu je 100,-Kč

10. Příspěvek na stravování se platí 1 den předem prostřednictvím on-line systému nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny. Strávníci, kteří nemají zaplaceno, nedostanou oběd.

11. Zákonní zástupci žáků hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu na potraviny ve znění výše uvedených vyhlášek: Strávníci jsou rozděleni do tří skupin:

 • I. stupeň        7 – 10 let

 • II. stupeň      11 – 14 let

 • III. stupeň     15 – 18 let

  Školní jídelna zařadí strávníka do vyššího stupně tehdy, pokud je mu v daném školním roce(od 1.9. do 31.8.) 11 respektive 15 let. Cena obědů od 1. 1. 2023 je stanovena takto:

 • I. stupeň                          31,- Kč

 • II. stupeň                         33,- Kč

 • III. stupeň                        36,- Kč

 • cizí strávníci                    81,- Kč

  12. Odhlásit oběd je možné z důvodu nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy do 8.00 hod. osobně nebo telefonicky na čísla 596813838 nebo 739407161. Řádně odhlášené obědy se odečítají z platby za příští měsíc. První den nepřítomnosti lze vydat oběd domů do jídlonosičů a je možný v těchto případech od 11:00 do 14:00 hodin. Po dobu nemoci, nepřítomnosti žáka nebo zaměstnance školy ve škole nelze vydávat stravu domů. Je tedy nutné obědy odhlásit. V případě neodhlášení bude cena oběda doúčtována do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu oběda.

  13. Neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají.

  14. Při ukončení docházky do školy jsou zákonní zástupci povinni žáka ze školního stravování ihned odhlásit z důvodů příp. vyrovnání plateb za stravné a čipy. Čipy lze vrátit nejpozději do 2 měsíců po odchodu ze školy.

  15. Pokud bude strávník ničit majetek školní jídelny, škola toto nahlásí rodičům a bude vyžadovat náhradu za zničený předmět nebo jeho opravu.

  16. Závodní stravování pracovníků školy se řídí vnitřní směrnicí – řádem školní jídelny, ve kterém je upraveno stravování zaměstnanců školy.

  17. Kontakt:   telefon: 596813838, 739407161,      email: nikola.kajpusova@seznam.cz

V Havířově dne 4. 9. 2017 

Nikola Kajpušová                                                                                        Mgr. Jiří Brabec

     vedoucí ŠJ                                                                                            ředitel ZŠ M. Kudeříkové