Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole.
Rodiče musí být informováni školou o pravidlech poskytování poradenské služby školním speciálním pedagogem. Nabídka této služby ze strany školy je pro rodiče možností, nikoliv závazkem. Rodič souhlasí možností využít služby specialisty tzv. „generálním“ následně individuálním souhlasem. Dva druhy souhlasů se liší především tím, do jaké míry pracovník školního poradenského pracoviště (ŠPP) pracuje s osobními informacemi o dítěti. Pokud rodič podepsal informaci o působení školního specialisty, jeho dítě se bude moci zapojit do skupinových aktivit, ve kterých se nepracuje s osobními informacemi o dítěti. Často je součástí i souhlas s poskytnutím krizové intervence dítěti pro případy mimořádných situací. Souhlas se podepisuje obvykle na dobu 1 roku.
Individuální souhlas udělují speciálnímu pedagogovi rodiče na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnostech, které bude speciální pedagog s dítětem vykonávat. Obecně lze říci, že jde o aktivity, kdy pracovník ŠPP nemusí pracovat už jen se skupinou jako celkem, ale pracuje s klientem individuálně. Často se jedná o diagnostickou práci za účelem identifikace problémů dítěte, mimořádného nadání, péče o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami nebo
o zjištění postojů a preferencí v rámci kariérového poradenství.

Co je školní poradenské pracoviště?

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům i rodičům na každé škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Značná pozornost je věnována preventivním aktivitám škol:
předcházení záškoláctví, neprospěchu a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování.
Všichni zapojení odborníci poskytují standardní poradenské služby. Nezbytná je pak také spolupráce s vedením školy, s pedagogickým sborem, s třídními učiteli. ŠPP napomáhá také ke zlepšení komunikace s rodiči žáků.

Školního poradenského pracoviště tvoří:

Školní speciální pedagog
Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti.
Komunikuje také se školou a rodinou žáka.
Výchovný poradce (kariérový poradce)
Zajišťuje kariérové poradenství. Poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání v regionu nebo celorepublikově.
Vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky.
Shromažďuje a zajišťuje dokumenty o žácích z ostatních školských poradenských zařízení.
Školní metodik prevence
Věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování dětí. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.

Cíle ŠPP
poskytování poradenských a konzultačních služeb z oblasti psychologické a speciálně pedagogické pro žáky, zákonné zástupce i pedagogy,
včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
vytvoření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
poskytování kariérového poradenství,
připravení podmínek a rozšíření možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáků nadaných a mimořádně nadaných,
vybudování příznivých podmínek pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči,
integrace poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných poradenských zařízení, zejména PPP (pedagogicko-psychologická poradna), SPC (speciálně-pedagogické centrum), SVP (středisko výchovné péče) a IPS (informační
a poradenské středisko) úřadu práce,
pořádání přednášek a besed (sexualita, morálka, multikulturní rozdíly, drogy a další témata, která se projeví jako aktuální).

 Služby ŠVP zajišťují:
JménoKontaktKancelářKonzultační hodiny

Mgr. Barbara Zineckerová

výchovný

poradce

596 811 239

barbara.zineckerova@zsmk.eu

1. patro
pav. A dveře
č. 23
Po dohodě

Mgr. Darina Skotnicová

speciální pedagog

702 231 058

darina.skotnicova@zsmk.eu

2. patro
pav. A dveře
č. 32
Po dohodě

Mgr. Gabriela Hermanová

metodik

prevence

596 811 239

gabriela.hermanova@zsmk.eu

1. patro
pav. A dveře
č. 23
Po dohodě