Školská rada

Zřízení školské rady
V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla k 1. 1. 2006 v naší škole zřízena školská rada. Počet členů je stanoven na šest.

 

Funkční období
zvolené školské rady je od 26. 2. 2021 do 25. 2. 2025.

 

Předseda školské rady:
Mgr. Petr Choma

 

Zástupci zřizovatele školy:

Ing. Petr Smrček – smrcek@htsas.cz

Ing. Tomáš Paloušek – palousek@email.cz

 

Zákonní zástupci žáků:

Ing. Tatiana Nováková – tan.novakova@gmail.com

MUDr. Kristýna Boháčová – krziz@centrum.cz

 

Zástupci pedagogů:
Mgr. Petr Choma – choma@seznam.cz

Mgr. Lucie Opielová – lucieduongova@seznam.cz

Připomínky, informace, podněty, ale i stížnosti a případnou žádost o pomoc, můžete formulovat kterémukoliv z členů školské rady.

 

Statut školské rady

Školská rada je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků a dlouhodobé působení působení Základní školy M. Kudeříkové, Havířov – Město.

 

Základní ustanovení

 1. Školská rada vystupuje jako samostatný subjekt ve vztazích k zřizovateli, ke škole, k orgánům státní správy i k orgánům státního dozoru dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání.
 2. Sídlem školské rady je Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace.

Odpovědnost a kompetence:

 1. Školská rada schvaluje:
 2. a) výroční zprávu o činnosti školy,
  b) školní řád a navrhuje jeho změny,
  c) pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 3. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu a jeho následnému uskutečňování.
 4. Školská rada projednává:
  a) návrh rozpočtu na další rok,
  b) vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  c) zprávu ČSI.
 5. Školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 6. Školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli školy nebo orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 7. Ředitel je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména  k povinné dokumentaci školy. Tyto informace není ředitel povinen poskytnout, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

 

Orgány, struktura a jednání

Způsob, jakým školská rada pracuje a naplňuje tak svou působnost je popsán v dokumentu Jednací řád školské rady schváleným Školskou radou při Základní škole Havířov–Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace se sídlem: Havířov–Město, ul. M. Kudeříkové 14/1143, PSČ 736 01

dne 5. 1. 2006.

 

Komunikace

 1. Školská rada usiluje prostřednictvím členů volených z řad zákonných zástupců o pravidelnou komunikaci s rodiči žáků. Účelem této komunikace je:
 2. a) vzájemná výměna podnětů, vedoucích ke zdokonalení vzdělávacího procesu,
  b) předcházení konfliktním nebo krizovým situacím v rámci vzdělávacího zařízení.
 3. Školská rada přenáší požadavky předkládané zákonnými zástupci nezletilých žáků na ředitele školy, zřizovatele, orgány státní správy.

 

Majetek

Školská rada nevytváří žádné fondy a nedisponuje žádným majetkem.

 

Závěrečná ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.