Vnitřní řád ŠJ

Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace

 

Řád školní jídelny

  • Obědy se ve školní jídelně vydávajídobě od 11:45 do 14:00 hodin.
  • Do školní jídelny odvádí žáky vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny. Svršky a aktovky si odkládají žáci ve vymezeném prostoru ve školní jídelně.    
  • Ve školní jídelně vykonává dozor předem určený vyučující.
  • Žáci v jídelně zachovají pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
  • Hlavní jídlo je vydáváno po přiložení čipu ke čtecímu zařízení.
  • Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
  • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo do jiných prostorů školy.
  • Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečnosti stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo na zem apod.) učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a usušit.
  • Dojde-li k opatření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucí školní jídelny, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
  • Po dobu nemoci si žáci mohou vyzvednout oběd do nosičů pouze první den nemoci za běžnou cenu, v dalších dnech nemoci za plnou úhradu stravného.

 

           V Havířově dne 3.9.2012

                                                                                                                Mgr. Jiří Brabec

                                                                                                                   ředitel školy