Charakteristika školy

 • ZŠ je umístěna nedaleko centra města v městské části Havířov-Město, přesto se nachází v klidném prostředí nedaleko lesoparku Stromovka.

 • ZŠ je součástí vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol a školských zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající
  z těchto vztahů.

 • ZŠ poskytuje základní vzdělání. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

 • Jedná se o úplnou základní školu s 1. – 9. ročníkem. ZŠ se dělí na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Kapacita ZŠ je 550 žáků.

 • Vyučování ve škole probíhá v 1. – 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Škola brána vědění“ ze dne 3. 9. 2007. Nový školní vzdělávací program byl vytvořen dle požadavku školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2005). Cílem bylo vytvořit vlastní vzdělávací program ZŠ, který vychází ze záměrů školy, potřeb žáků a požadavků regionu a obce. ZŠ má v 1. – 7. ročníku navýšenou týdenní dotaci tělesné výchovy o jednu hodinu.

 • Učitelé se snaží individuálně pracovat s talentovanými dětmi, vytváří podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou. V ZŠ je zřízeno školské poradenské pracoviště ve složení: výchovný poradce, dva metodici prevence sociálně patologických jevů a speciální pedagog.

 • Třídy ZŠ se naplňují do počtu třiceti žáků. Podle povolení výjimky z počtu dětí a žáků – pro všechny základní školy, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov – může dojít k naplnění tříd do počtu 34 žáků.

 • Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci.

 • Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy Školní řád a Pravidla pro hodnocení žáků, který schvaluje Školská rada při ZŠ.

 • Ředitel školy vydává a schvaluje řády odborných učeben, tělocvičen a hřiště.

 • ZŠ klade velký důraz na kvalitní výuku jednotlivých předmětů, nabízí žákům výuku jazyka anglického a německého.

 • Odborné učebny a školní knihovna jsou postupně vybavovány moderními učebními a didaktickými pomůckami. V ZŠ jsou zřízeny odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, informatiky pro I. a pro II. stupeň, výtvarné výchovy, hudební výchovy; žáci pracují také ve školní dílně. V každé třídě a učebně je nainstalován dataprojektor napojený na PC. V některých třídách jsou k dispozici interaktivní tabule. V ZŠ jsou dvě propojené tělocvičny s umělým povrchem a jeden cvičební sál. ZŠ využívá hřiště s atletickým oválem, na kterém je položen umělý povrch.

 • ZŠ vzdělává žáky nejen ve vyučování, organizuje pro ně školní akce související s výchovně vzdělávací činností – návštěvy kulturních programů, exkurze, výuku plavání, lyžařské kurzy, školní výlety, letní pobytové a příměstské tábory a pobyty a činnosti v přírodě.

 • ZŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které bezprostředně souvisí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování.

 • Součástí ZŠ je školní jídelna, kde se stravují žáci školy a také cizí strávníci a prostorná školní družina pro žáky 1. – 5. ročníku.

 • ZŠ nabízí žákům pro vyplnění jejich volného času sportovní i nesportovní zájmové útvary.

 • ZŠ poskytuje zájmovým organizacím dětí a mládeže své prostory a vybavení pro jejich činnost, tělocvičny školy jsou pronajímány jiným tělovýchovným složkám. Naši žáci se pravidelně účastní různých soutěží, a to nejen sportovních, často s výborným umístěním.

 • Na chodu ZŠ se podílí Školská rada, se školou spolupracuje Sdružení rodičů a přátel dětí (SRPD).

 • O tom, že v ZŠ panuje přátelská atmosféra mezi zaměstnanci a žáky, ale i mezi nimi navzájem, svědčí to, že naši bývalí žáci nás často a rádi navštěvují.